top of page

Algemene voorwaarden

1. Inschrijving en Bindendheid:

a. De inschrijving voor onze B2B opleidingen is bindend.
b. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
 

2. Betaling van Lesgeld:

a. Het lesgeld dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
b. Bij niet-tijdige betaling behoudt Hair Clinic Mechelen het recht voor de toegang tot de                 opleiding te ontzeggen.
 

3. Annulering:


a. Annulering van deelname aan de opleiding is niet mogelijk.
b. In uitzonderlijke gevallen kan, in samenspraak met Hair Clinic Mechelen, een regeling worden       getroffen.
 

4. Certificaat van Deelname:

a. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname na succesvolle afronding van de                       opleiding.
b. Hair Clinic Mechelen is niet aansprakelijk voor het correct begrijpen of toepassen van de               inhoud van de opleiding door de deelnemer.
 

5. Aansprakelijkheid:

a. Hair Clinic Mechelen is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of letsel als gevolg     van deelname aan de opleiding.
b. De deelnemer begrijpt dat zij/hij zelf verantwoordelijk is voor het eigen leerproces en de                 praktische toepassing van verworven kennis.
 

6. Annulering wegens Ziekte of Corona:


a. Ziektebriefje of corona is geen geldige reden voor annulering.
b. Uitzonderingen kunnen enkel in samenspraak met Hair Clinic Mechelen worden overwogen.

7. Auteursrecht en Delen van Cursusmateriaal:


a. Het cursusmateriaal, inclusief maar niet beperkt tot lesmateriaal, hand-outs, presentaties en         video's, is auteursrechtelijk beschermd.
b. Deelnemers mogen het cursusmateriaal niet delen, verspreiden, reproduceren of voor                     commerciële doeleinden gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

    Hair Clinic Mechelen.
c. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt Hair Clinic Mechelen zich het recht voor juridische         stappen te ondernemen.

8. Annulering door Hair Clinic Mechelen:


a. Hair Clinic Mechelen behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren in geval van               onvoldoende inschrijvingen of ziekte van de lesgever.
b. In geval van annulering door Hair Clinic Mechelen wordt het reeds betaalde lesgeld binnen 7         werkdagen terugbetaald aan de deelnemer.

9. Prijsstelling en BTW:


a. Alle vermelde prijzen en lesgelden zijn exclusief btw (Belasting over de Toegevoegde Waarde). b. De deelnemer is verantwoordelijk voor het voldoen van eventuele belastingverplichtingen               volgens de geldende btw-wetgeving.

10. Betalingswijze:


a. Betalingen voor de opleidingen dienen uitsluitend elektronisch te geschieden.
b. Geaccepteerde betaalmethoden worden vermeld op de factuur die aan de deelnemer wordt         verstrekt.
c. Contante betalingen of betalingen per cheque worden niet geaccepteerd.

11. Klachtenprocedure:


a. Klachten met betrekking tot inschrijvingsgelden dienen schriftelijk te worden ingediend.
b. Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst, behandeld       door Hair Clinic Mechelen.
c. Hair Clinic Mechelen zal zich inzetten om een bevredigende oplossing te bieden voor                     ingediende klachten.

12. Inschrijving na Betaling:


a. Een cursist wordt pas officieel ingeschreven voor een opleiding bij Hair Clinic Mechelen na           ontvangst van het volledige lesgeld.
b. Het inschrijvingsproces is voltooid zodra de betaling succesvol is ontvangen door Hair Clinic         Mechelen.
c. Ingeschreven cursisten hebben toegang tot alle relevante cursusmaterialen en -voorzieningen.

13. Professioneel Karakter en Uitsluiting Consumentenbescherming:


a. De cursist verklaart bij inschrijving dat hij/zij handelt in een professionele hoedanigheid en niet       aanspraak maakt op de wet van de consumentenbescherming.
b. Deze opleidingen zijn exclusief bestemd voor professionals in de betreffende branche en vallen     niet onder de consumentenwetgeving.

14. Voldoen aan Wettelijke Voorwaarden:


a. De cursist verklaart bij inschrijving te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden die vereist zijn om     behandelingen uit te voeren binnen de betreffende branche.
b. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om voorafgaand aan de inschrijving en deelname       te informeren over de specifieke diploma's en vergunningen die vereist zijn voor deelname aan       de opleiding.

15. Niet Verantwoordelijk voor Oneigenlijke Geneeskunde:


a. Hair Clinic Mechelen benadrukt dat de opleidingen niet bedoeld zijn als vervanging voor                 professioneel medisch advies of opleidingen in de geneeskunde.
b. Hair Clinic Mechelen is niet verantwoordelijk voor het uitoefenen van oneigenlijke                           geneeskunde door de cursist. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om te voldoen aan       alle relevante wettelijke normen en vereisten met betrekking tot de uitoefening van                         geneeskunde en gerelateerde praktijken.

16. Beperkte Aansprakelijkheid:


a. Hair Clinic Mechelen aanvaardt geen aansprakelijkheid buiten het bedrag van het factuur voor       de geleverde opleiding.
b. Hair Clinic Mechelen is niet verantwoordelijk voor eventuele directe, indirecte, incidentele of       gevolgschade voortvloeiend uit de deelname aan de opleiding.

17. Niet Aansprakelijk voor Claims van Derden:

a. Hair Clinic Mechelen wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor claims van derden met         betrekking tot de uitgevoerde behandelingen door cursisten.
b. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om alle vereiste maatregelen te nemen om claims     van derden te voorkomen en eventuele juridische gevolgen te beheren die voortvloeien uit de       uitvoering van geleerde behandelingen.

18. Wijzigingsbevoegdheid Algemene Voorwaarden:

a. Hair Clinic Mechelen behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde       te wijzigen.
b. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra deze op de website van Hair Clinic Mechelen     zijn gepubliceerd.
c. Cursisten worden aangeraden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen om op de         hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

GDPR Verklaring voor Opleidingen bij Hair Clinic Mechelen

Hair Clinic Mechelen verbindt zich ertoe de privacy van de deelnemers aan onze B2B opleidingen te respecteren en te beschermen. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor administratieve doeleinden met betrekking tot de opleiding. De gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Deelnemers hebben te allen tijde het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, conform de geldende GDPR-wetgeving. Voor verdere vragen over gegevensbescherming kunnen deelnemers contact opnemen met Hair Clinic Mechelen.

bottom of page